GIẢI PHÁP THÔNG GIÓ LÀM MÁT HIỆU QUẢ
GIẢI PHÁP THÔNG GIÓ LÀM MÁT HIỆU QUẢ
QUẠT CÔNG NGHIỆP
Kích thước từ 400x400mm đến 1380x1380mm
TIÊU CHUẨN IE1 IE2 IE3
TIÊU CHUẨN IE1 IE2 IE3
TIÊU CHUẨN ĐỘNG CƠ HIỆU SUẤT CAO IE2, IE3
TIÊU CHUẨN ĐỘNG CƠ HIỆU SUẤT CAO IE2, IE3
WINSTON MOTOR
Công suất từ 0.37Kw 0.5HP đến 200Kw 340HP
TIÊU CHUẨN ĐỘNG CƠ HIỆU SUẤT CAO IE3
TIÊU CHUẨN ĐỘNG CƠ HIỆU SUẤT CAO IE3
MÁY BƠM WILSON
Công suất từ 0.75Kw 1HP đến 110Kw 150HP

MÁY BƠM NƯỚC TECO

Các loại máy bơm nước 1 pha & 3 pha

Giá gốc là: 215.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 139.750.000 ₫.
Giá gốc là: 165.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 107.250.000 ₫.
Giá gốc là: 138.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 89.700.000 ₫.
Giá gốc là: 112.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 72.800.000 ₫.
Giá gốc là: 95.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 61.750.000 ₫.
Giá gốc là: 87.880.000 ₫.Giá hiện tại là: 57.122.000 ₫.
Giá gốc là: 59.400.000 ₫.Giá hiện tại là: 38.610.000 ₫.
Giá gốc là: 50.430.000 ₫.Giá hiện tại là: 32.779.500 ₫.
Giá gốc là: 44.380.000 ₫.Giá hiện tại là: 28.847.000 ₫.
Giá gốc là: 39.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 25.350.000 ₫.
Giá gốc là: 27.300.000 ₫.Giá hiện tại là: 17.745.000 ₫.
Giá gốc là: 23.730.000 ₫.Giá hiện tại là: 15.424.500 ₫.
Giá gốc là: 17.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 11.180.000 ₫.
Giá gốc là: 13.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 8.580.000 ₫.
Giá gốc là: 11.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 7.280.000 ₫.
Giá gốc là: 9.560.000 ₫.Giá hiện tại là: 6.214.000 ₫.
Giá gốc là: 7.380.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.797.000 ₫.

MÁY BƠM NƯỚC WILSON

Động cơ điện hiệu suất cao IE3

Giá gốc là: 18.348.300 ₫.Giá hiện tại là: 18.100.000 ₫.
Giá gốc là: 17.717.400 ₫.Giá hiện tại là: 17.480.000 ₫.
Giá gốc là: 10.707.300 ₫.Giá hiện tại là: 10.560.000 ₫.
Giá gốc là: 10.964.700 ₫.Giá hiện tại là: 10.820.000 ₫.
Giá gốc là: 9.933.300 ₫.Giá hiện tại là: 9.800.000 ₫.
Giá gốc là: 7.627.500 ₫.Giá hiện tại là: 7.530.000 ₫.
Giá gốc là: 5.200.200 ₫.Giá hiện tại là: 5.130.000 ₫.
Giá gốc là: 5.080.500 ₫.Giá hiện tại là: 5.010.000 ₫.
Giá gốc là: 4.459.950 ₫.Giá hiện tại là: 4.400.000 ₫.
Giá gốc là: 3.955.050 ₫.Giá hiện tại là: 3.900.000 ₫.
Giá gốc là: 19.911.000 ₫.Giá hiện tại là: 18.630.000 ₫.
Giá gốc là: 14.333.000 ₫.Giá hiện tại là: 13.410.000 ₫.
Giá gốc là: 10.075.000 ₫.Giá hiện tại là: 9.423.000 ₫.
Giá gốc là: 9.865.000 ₫.Giá hiện tại là: 9.270.000 ₫.
Giá gốc là: 7.826.000 ₫.Giá hiện tại là: 7.317.000 ₫.
Giá gốc là: 7.796.000 ₫.Giá hiện tại là: 7.290.000 ₫.
Giá gốc là: 6.687.000 ₫.Giá hiện tại là: 6.255.000 ₫.
Giá gốc là: 5.638.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.274.000 ₫.
Giá gốc là: 5.428.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.076.000 ₫.
Giá gốc là: 5.308.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.950.000 ₫.
Giá gốc là: 4.288.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.005.000 ₫.

ĐỘNG CƠ ĐIỆN WINSTON

Động cơ điện hiệu suất cao IE2, IE3

Giá gốc là: 3.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.150.000 ₫.
Giá gốc là: 2.850.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.750.000 ₫.
Giá gốc là: 2.940.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.850.000 ₫.
Giá gốc là: 1.700.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.650.000 ₫.
Giá gốc là: 1.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.170.000 ₫.
Giá gốc là: 1.950.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.267.500 ₫.
Giá gốc là: 1.995.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.296.750 ₫.
Giá gốc là: 2.450.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.592.500 ₫.
Giá gốc là: 2.850.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.852.500 ₫.
Giá gốc là: 3.630.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.359.500 ₫.
Giá gốc là: 4.600.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.990.000 ₫.
Giá gốc là: 6.400.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.160.000 ₫.
Giá gốc là: 7.100.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.615.000 ₫.